Website Banner
 
     
  แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 6 ชั้น/ชุด                  
         ชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี
      ชั้นที่ 2 ต้นฉบับใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี
      ชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/สำเนาใบส่งสินค้า
      ชั้นที่ 4 สำเนาใบกำกับภาษี/สำเนาใบส่งสินค้า
      ชั้นที่ 5 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
      ชั้นที่ 6 สำเนาใบเสร็จรับเงิน

รูปแบบถูกต้องตามข้อกำหนดของสรรพากรมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อหารือ เลขที่หนังสือ กค 0702/พ./4256 เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ

มีหลายแบบให้เลือกใช้งาน แถมโปรแกรมพิมพ์บิลให้ใช้ฟรี หรือจะเลือกใช้แฟ้มที่เป็นโปรแกรม Excell ก็ได้เช่นเดียวกัน
 
     
      


              
               
     
Current Pageid = 6