Website Banner
 
  การตรวจสอบบัญชี   
  กฏหมายเพ่งและพาณิชย์ กฏหมายสรรพากรกำหนดให้นิติบุคคลทุกประเภทได้แก่ ห้างหุ้นส่วน บริษัท บริษัทจำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี งบการเงินและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร  
   ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี  
 
 ตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่
 เสนอรายการปรับปรุงทางบัญชี และภาษีอากร ตามหลักกฏหมาย
 เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารในที่ประชุมประจำปี เพื่อให้ทราบถึงความบกพร่องของการควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตหรือความผิดพลาดในการดำเนินงานภายในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
 
      


              
               
     
Current Pageid = 14